KVKK

6698 SAYILI "KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU" VE "AYDINLATMA METNİ"

A. TEKNOTEK METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ (bundan böyle “Sultan Tuğra” olarak anılacaktır),

Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz; Sultan Tuğra Otel – İstanbul(http://www.sultantughrahotel.com) web sitesinin,
Keresteci hakkı Sokak No 17 Cankurtaran-Sultanahmet-İstanbul 34324 Fatih, Istanbul adresinde yerleşik Sultan Tuğra  Otel’in, sahibi olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat çerçevesindeki konumu ile “Veri Sorumlusu”dur.

Sultan Tuğra olarak, KVKK uyarınca yeniden belirlediğimiz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ve  “Gizlilik Bildirimi”miz gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği ve korunmasına azami duyarlılık göstermekteyiz (*). Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz web sitemiz ve sunduğumuz konaklama, toplantı, lokanta hizmetleri ile Sultan Tuğra Otel’den yararlanan konuklarımız ve iş ilişkilerimiz olan her türlü gerçek ve tüzel kişi dahil olmak üzere, bizimle paylaşılmış bulunan kişisel verilerin korunması konusunu, duyarlılıkla önemsediğimizin bilinmesini isteriz. Bu konuda 6698 s. KVKK ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü teknik ve idari tedbirleri de almış bulunuyoruz. Bu bağlamda Sultan Tuğra’nın öncelikle bilgisayar sistemleri, kullandığı yazılımlar, İnternet bağlantı altyapıları, yenilenmiş ve gerekli teknik denetimler yapılmıştır. Öte yandan aldığımız idari tedbirler arasında Sultan Tughra çalışanları ile kişisel verilerin gizliliği konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına da geniş çaplı yer verilmektedir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK ve ilgili mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi aşağıda açıkladığımız biçimde kaydetmekte, işlemekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız

Sultan Tuğra’nın  “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için şu adresleri kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

Başvuru Adresi: TEKNOTEK METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ, Keresteci hakkı Sokak No 17 Cankurtaran-Sultanahmet-İstanbul 34324 Fatih, Istanbul
Başvuru E-Posta Adresi: info@sultantughrahotel.com
(*) Sultan Tuğra’nın, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkı saklıdır.

B. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

KVKK’na uygun olarak, kişisel verileriniz, Sulran Tuğra tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Sultan Tuğra’nın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız, web sitemizi ziyaret ettiğiniz, otelimizde veya çevrimiçi rezervasyon yaptığınız sürece güncellenerek işlenebilecektir.

Sizlerden açık rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında yer alan hukuka uygunluk nedenlerine uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, aşağıda (E) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından şu durumlarda ve amaçlarla işlenebilecektir:

Önemli bir haberimiz olduğunda onu iletmek için kullandığımız “Sultan Tuğra Postası” başlıklı elektronik bültene abone olmak gibi, Sultan Tuğra tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden, genel ve özel kampanyalardan, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlardan haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sizlerin gereksinimlerinize göre özelleştirilerek sunulabilmesi,
Sultan Tuğra ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanabilmesi için yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar (Sultan Tuğra’ya ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler vb.),
Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek,
Pazar Araştırması ve Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) çalışmaları yapmak ve bunun yanı sıra hizmetlerimizi, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
Genel kullanım alanlarımızda bulunan video kamera görüntülerinden yararlanmak suretiyle Sultan Tuğra Otel binası içinde bulunanların güvenliğini sağlamak, varsa ceza gerektiren suçların tespiti, önlenmesi ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; gerektiğinde yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak,
Sultan Tuğra’dan talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirebilmek,
Yürürlükteki yasal düzenlemelerle belirlenen bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek.
C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde örneklenen amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Sultan Tuğra’nın sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

D. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:

KVKK’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bazı kişisel veriler “Özel Nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir. Sultan Tuğra, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında duyarlılık göstermektedir. Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz, KVK Kurulu tarafından belirlenmiş veya belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ve KVKK’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işleyebilir:

a. Kişisel veri sahibinin açık rızası varsa;

Konuklarımız, bazen içinde bulundukları özel durumlardan dolayı, “özelleştirilmiş hizmet” talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini Sultan Tuğra ile paylaşabilmektedirler. Örneğin bazı gıda alerjileri nedeniyle kimi gıda maddelerini içermeyen yiyeceklerin hazırlanması, fiziki rahatsızlık ya da uyku alışkanlıkları nedeniyle daha sert ya da daha yumuşak yastık, şilte vb. istemek gibi. Konuklarımızın, özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve ileride Sultan Tuğra’ya tekrar geldiklerinde bu ihtiyaçları hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için, ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet edecek biçimde bu gibi özel nitelikli verileri işleyebiliriz.

b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının plânlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

E. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir:

Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kanunen yetkili kamu kurumları, iş ortakları ve tedarikçilerimiz ve özel kişilere aktarılabilir.

F. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması:
Sultan Tuğra, KVKK’unda ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde, kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra kişisel verileri, otelcilik turizm dalının işleyişi gereği işbirliği yapılan yurt dışı iş ortaklarına aktarma yetkisine sahiptir.

G. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

KVKK kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce “aydınlatılma” ve “onayının alınması” hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise “verisinin kaderini tayin etme” hakkına sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Sultan Tuğra’ya iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre bu talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırırız.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, “kişisel veri sahibi” olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi karşılarken, aşağıdaki şu bilgileri de bu metinde paylaşmak zorundayız:

i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Sultan Tuğra tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Buna karşılık, kişisel veri niteliğinde olmayan veya Sulta Tuğra içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin KVKK ve ilgili mevzuattan doğan bir hakkı bulunmamaktadır. Sultan Tuğra, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

H. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler:

KVKK’na uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, aynı kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için belirlenmiş zaman aşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

İ. Kişisel Verilerinizin Açık Rızanız Olmaksızın İşlenebileceği Haller:

KVKK’nun 5. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğumuz kişisel verilerinizi, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın işleyebiliriz:

Kanunlarda açıkça öngörülen haller;

Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
(C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Sulan Tuğra’nın akdettiği bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Şirketlerimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Sultan Tuğra’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
J. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Sultan Tuğra’ya iletebileceğiniz gibi, başvurunuzu https://www.sultantughrahotel.com/KVKK adresindeki “Başvuru Formunu” indirip, formu doldurup imzalayarak aşağıdaki yöntemlerden biri ile de talepte bulunabilirsiniz:

i. Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;
TEKNOTEK METAL İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ, Keresteci hakkı Sokak No 17 Cankurtaran-Sultanahmet-İstanbul 34324 Fatih, Istanbul
adresine, kimliğinizi belirleyen resmi belgeler (Ör. nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) ile bizzat elden iletebilirsiniz.

ii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya

iii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda; info@sultantughrahotel.com adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak,

iv. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri Şirketlerimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketlerimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle.

Sultan Tughra, “Veri Sorumlusu” olarak, niteliğine göre talebinizin en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabildiğinden, formu dolduran ve ekinde kimliğini tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmaz. Kimliği tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar da dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde de resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Sultan Tughra Aydınlatma Metni 
Revizyon Tarihi: 20.04.2022